Ümmetin Emini Ebû Ubeyde b. Cerrâh

Ahlakın zirvesinde olan Efendimiz için Kur’ân, “Sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4) buyurur. Bize de seslenen Kur’ân-ı Kerim, O’nu kendimize rehber edinmemizi, örnek almamızı teşvik eder. (Ahzâb, 33/21). Fahr-i Âlem hayatıyla ahlakın en güzelini sergilemiş ve bizim için eşsiz bir örnek olmuştur. Onun yetiştirdiği çırakları hükmünde olan, “Benim ashabım yıldızlar gibidir.” buyurduğu sahabe efendilerimizde de bizim için çok güzel örnekler vardır. Bunlardan biri de “Ümmetin Emini” unvanını alan Ebû Ubeyde b. Cerrâh’tır.

Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın tam adı Âmir b. Abdullah bin Cerrâh’tır. Daha çok künyesi olan Ebû Ubeyde ile anılır ve babasına değil de dedesi Cerrâh’a nispet edilir. Efendimizin 10. batından dedesi Fihr’le soyu birleşir.[i] Hicretten yaklaşık 40 yıl önce dünyaya gelmiştir.[ii] Efendimiz daha Daru’l-Erkam’a girmeden, yani İslam’ın ilk döneminde, Hazreti Ebû Bekir’in onu Efendimizle tanıştırması sayesinde Müslüman olmuştur.[iii]

Kaynakların bildirdiğine göre, İslamiyet geldiğinde Mekke’de okuryazarların sayısı 15 kişi kadardı. Bunlardan biri de Ebû Ubeyde’ydi. Ayrıca ticaret, binicilik, ok atma ve kılıç kullanma gibi alanlarda yetişmiş, kavmin seçkin ve saygı duyulan bir ferdi idi. Müşrik babası, oğlunun Müslüman olduğunu duyduğu andan itibaren ona zulme başladı. Nihayet bu zulümler tahammül sınırlarını zorlayınca Habeşistan’a hicret eden kervana o da katıldı.[iv]

[i] İbn Sa’d, Tabakât, Beyrut: Dâru Sâdir, 1968, Birinci Baskı, c. 3, s. 409; Ebû Nuaym el-İsbehânî, Ma’rifetü’s-Sahâbe, Riyad: Dâru’l-Vatan, 1998, Birinci Baskı, c. 1, s. 148.

[ii] Ahmet Önkal, “Ebû Ubeyde b. Cerrâh” maddesi, DİA, İstanbul, 1998, c. 10, s. 249.

[iii] Muhammed Şürrâb, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh Emînü’l-Ümme ve Fâtihu Diyâri’ş-Şâmiyye, Dimeşk: Dâru’l-Kalem, 1997, Birinci Baskı, s. 47.

[iv] İbn Sa’d, Tabakât, c. 3, s. 379.

Bu yazıyı paylaş